รูทีเนียมออกไซด์-ไทเทเนียมแอโนด

รูทีเนียมออกไซด์-ไทเทเนียมแอโนด RuO2

นำมาใช้แทนที่แอโนดตะกั่วแบบดั้งเดิม ช่วยให้เกิดกระบวนการผลิตแบบไร้สารตะกั่ว มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว สามารถลดความถี่ในการเปลี่ยนแอโนดได้

กระบวนการระหว่างการดำเนินการไม่ก่อเกิดกากตะกอน ง่ายต่อการใช้งาน ประหยัดเวลาและกำลังคน

error: Content is protected !!